1994

1994

privatizirano je 51,41% poduzeća, čime su „Zagrebačke pekarne“ stekle status privatnog dioničkog društva.